Satel Oy:n laatu- ja ympäristöfilosofia – perusperiaatteemme on sitoutua kaikessa toiminnassa suoritteisiin, jotka asiakkaat kokevat virheettöminä. Tuotteissamme pyrimme mahdollisimman pitkäaikasiin ratkaisuihin jotka mahdollistavat asiakkaalla kustannusten ja ympäristön kannalta kestävän toiminnan.

TOIMINNAN VIRHEETTÖMYYS

Yhtiötä kehitettäessä tavoitteemme on saada toiminnan ja tuotteiden laatu tasolle, jonka asiakkaat, yhteistyökumppanit ja yrityksen työntekijät kokevat virheettömänä ja yleisesti hyväksyttävänä korkeana laatuna. Sitoudumme noudattamaan lakeja, asetuksia, viranomaisten määräyksiä sekä pyrimme toteuttamaan asiakkaiden vaatimukset.

TYÖYMPÄRISTÖ

Yhtiön johdon tehtävä on luoda henkilöstölle niin psyykkisesti kuin fyysisestikin turvallinen työympäristö. Yhtiön johdon tehtävänä on myös huolehtia siitä, ettei yhteistyön tekemisen ja siten myös joustavuuden esteeksi eri osastojen välille tule raja-aitoja. Johdon tehtävänä on rohkaista jokaista yrityksessä työskentelevää laatu- ja ympäristöfilosofian mukaiseen toimintaan.

PROSESSIEN HALLINTA

Yhtiössä kiinnitetään erityisesti huomiota erilaisten prosessien hallintaan, mahdollisimman tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan.
Kaikkiin yrityksen strategisiin toimintoihin on kehitetty mittarit, joilla kunkin toiminnon tilaa seurataan säännöllisesti.

YMPÄRISTÖ

Satel Oy:n ympäristöjärjestelmä on integroitu yhtiön muuhun toimintaan. Kartoitamme ympäristövaikutuksia jatkuvasti ja asetamme ympäristötavoitteita sekä seuraamme tavoitteiden saavuttamista jatkuvan kehittymisen varmistamiseksi. Ympäristöasioissa sitoudumme noudattamaan lakeja, asetuksia, viranomaisten määräyksiä sekä pyrimme toteuttamaan asiakkaidemme ympäristövaatimukset.

VERKOTTUMINEN

Yhtiö käyttää toiminnassaan yhteistyökumppaneita, joiden kanssa se on verkottunut. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyökumppaneiksi etsitään yrityksiä, joiden kanssa tehdään jatkuvaa pitkäaikaista yhteistyötä. Tällä tavalla turvataan yhteistyökumppanien palvelun saatavuus, korkea laatu ja oikea hintataso.

KUSTANNUSTEN HALLINTA

Yhtiössä ymmärretään, että korkea laatu ei ole sama kuin korkeat kustannukset: virheettömään suoritteeseen pyritään mm. rationoimalla toimintaa niin, että kustannukset pysyvät oikealla tasolla.

KEHITTÄMINEN

Yhtiön toiminta perustuu jatkuvaan parantamiseen. Yrityksen kehityspanokset perustuvat hyväksyttyyn toiminta-ajatukseen ja strategiaan. Yrityksen strategia on kuvattu strategiakarttana ja näihin linkittyvinä laatumittareina. Kehityskohteet valitaan kullosenkin hyväksytyn strategian mukaisesti painopistealueina erityisesti laatumittareiden kohdealueet.

MARKKINA-ASEMA

Yritys on valinnut kilpailukeinoikseen korkean laadun, nopeat toimitukset ja palveluistaan perimän kohtuullisen hinnan. Satel luottaa siihen, että näin toimien se pystyy vuosienkin jälkeen olemaan alansa huipulla koko maailmassa ja toteuttamaan sitä tehtävää, jonka asiakkaat, henkilöstö, yhteiskunta ja omistajat sille ovat asettaneet.

(V. 1.10)

Design by REALLY?